Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie

Kategoria: Bez kategorii

Koncert kolęd

10 stycznia 2017r. o godz. 15:00 w Żłobku nr 8 przy ul. Niedziałkowskiego 49 odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu Chóru Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Serdecznie zapraszamy dzieci, rodziców oraz pracowników Zespołu Żłobków Miejskich.

Nabór na stanowisko opiekun

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Podhalańska 1-3,
ogłasza nabór na stanowisko: opiekun

Wymagania wobec kandydata:
1. Wymagania konieczne:
Kandydat / kandydatka:
1. posiada wykształcenie średnie lub wyższe: opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pielęgniarstwo/położnictwo,
2. posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu dotyczącym opieki nad dzieckiem do lat 3
3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
4. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
5. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
6. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
7. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
8. cieszy się nieposzlakowaną opinią

II. Wymagania dodatkowe:
1. wiedza z zakresu psychologii rozwoju małego dziecka,
2. znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
3. znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,
4. zdolności manualne,
5. mile widziane przygotowanie muzyczne.
6. wysoka kultura osobista,
7. umiejętność pracy w zespole,
8. sumienność i zaangażowanie,
9. odporność na stres,
10. cierpliwość,
11. komunikatywność,
12. mile widziana osoba niepaląca.

Zakres obowiązków na stanowisku:
1. Stałe czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci.
2. Zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do środowiska domowego.
3. Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i predyspozycje.
4. Organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w formie zabawowej, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci.
5. Współudział w tworzeniu planu opiekuńczo-wychowawczego wpisanego w ramowy rozkład dnia w żłobku.
6. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
7. Utrzymanie właściwego kontaktu z rodzicami w zakresie wskazówek opiekuńczo-wychowawczych i rozwoju ogólnego dziecka oraz jego stanu zdrowia.
8. Przyjmowanie dzieci do placówki z jednoczesną oceną jego stanu zdrowotnego i higienicznego oraz wydawania dzieci rodzicom/opiekunom prawnym, osobom upoważnionym.
9. Dbanie o czystość, estetykę i ład w salach dziennego pobytu dzieci.
10. Dbanie o powierzone mienie.
11. Zachowanie i realizowanie zasad profilaktyki prozdrowotnej oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród rodziców i dzieci.
12. Poszanowanie godności osobistej i nietykalności dziecka.
13. Znajomość i przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka.
14. Zachowanie wysokiej kultury osobistej, godne reprezentowanie placówki.
15. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
 
Warunki pracy: praca na cały etat, od poniedziałku do piątku.
 
 Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. list motywacyjny,
3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
6. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.
9. aktualna książeczka sanitarno- epidemiologiczna

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
 
Oferty należy składać w terminie do dnia 30.12.2016r. w sekretariacie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Podhalańska 1-3, 70-452 Szczecin
Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16
 
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie przeprowadzenia rozmów i wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Otwarcie żłobka „Tęczowa Sowa”

1 grudnia 2016 r. został uroczyście otwarty Żłobek „Tęczowa Sowa” mieszczący się przy ul. Łącznej 22 na Warszewie. Do żłobka uczęszczać będzie 26 maluchów. Placówka jest niewielka, ale nowoczesna i pełna kolorów. Tęczowa Sowa jest pierwszym żłobkiem miejskim, który powstał na osiedlu mieszkaniowym wybudowanym przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa społecznego.

dsc_2533_resize dsc_2534_resize dsc_2521_resize dsc_2544_resize dsc_2546_resize
dsc_2538_resize dsc_2557_resize dsc_2540_resize dsc_2536_resize dsc_2512_resize
dsc_2507_resize dsc_2498_resize dsc_2492_resize dsc_2491_resize
Nabór na stanowisko: opiekun

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Podhalańska 1-3,

ogłasza nabór na stanowisko: opiekun

 

Wymagania wobec kandydata:

 1. Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. posiada wykształcenie średnie lub wyższe: opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pielęgniarstwo/położnictwo,
 2. posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu dotyczącym opieki nad dzieckiem do lat 3
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 5. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 6. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 7. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza z zakresu psychologii rozwoju małego dziecka,
 2. znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 3. znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,
 4. zdolności manualne,
 5. mile widziane przygotowanie muzyczne.
 6. wysoka kultura osobista,
 7. umiejętność pracy w zespole,
 8. sumienność i zaangażowanie,
 9. odporność na stres,
 10. cierpliwość,
 11. komunikatywność,
 12. mile widziana osoba niepaląca.

 

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Stałe czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci.
 2. Zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do środowiska domowego.
 3. Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i predyspozycje.
 4. Organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w formie zabawowej, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci.
 5. Współudział w tworzeniu planu opiekuńczo-wychowawczego wpisanego w ramowy rozkład dnia w żłobku.
 6. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 7. Utrzymanie właściwego kontaktu z rodzicami w zakresie wskazówek opiekuńczo-wychowawczych i rozwoju ogólnego dziecka oraz jego stanu zdrowia.
 8. Przyjmowanie dzieci do placówki z jednoczesną oceną jego stanu zdrowotnego i higienicznego oraz wydawania dzieci rodzicom/opiekunom prawnym, osobom upoważnionym.
 9. Dbanie o czystość, estetykę i ład w salach dziennego pobytu dzieci.
 10. Dbanie o powierzone mienie.
 11. Zachowanie i realizowanie zasad profilaktyki prozdrowotnej oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród rodziców i dzieci.
 12. Poszanowanie godności osobistej i nietykalności dziecka.
 13. Znajomość i przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka.
 14. Zachowanie wysokiej kultury osobistej, godne reprezentowanie placówki.
 15. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

 

Warunki pracy: praca na cały etat, od poniedziałku do piątku.

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.
 9. aktualna książeczka sanitarno- epidemiologiczna

 

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.11.2016r. w sekretariacie Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Podhalańska 1-3, 70-452 Szczecin

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów i wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Nabór na stanowisko: pielęgniarka/położna

 

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie, ul. Podhalańska 1-3,

ogłasza nabór na stanowisko: pielęgniarka/położna

 

Wymagania wobec kandydata:

 1. Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. posiada wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 4. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 6. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią
 8. II. Wymagania dodatkowe:
 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. sumienność i zaangażowanie,
 4. odporność na stres,
 5. cierpliwość,
 6. komunikatywność,
 7. mile widziana osoba niepaląca.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 1. Stałe czuwanie na bezpieczeństwem dzieci.
 2. Stała współpraca z opiekunami w zakresie opieki nad dzieckiem.
 3. Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej.
 4. Obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia.
 5. Wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka.
 6. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek i porad.
 8. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka.
 9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 10. Prowadzenie analizy zachorowalności wśród dzieci.
 11. Współudział w planowaniu jadłospisu.
 12. Udział w kontrolach Sanepidu.
 13. Nadzór nad stanem higienicznym pomieszczeń kuchennych i magazynowych.
 14. Prowadzenie apteczki.
 15. Terminowe sporządzanie roztworów dezynfekujących oraz instruowanie pracowników w zakresie ich stosowania.
 16. Prowadzenie ewidencji badań okresowych i książeczek zdrowia pracowników.
 17. Prowadzenie dokumentacji HACCP.
 18. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka, wynikających z organizacji pracy w Zespole Żłobków Miejskich.
 19. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz HACCP.

 

Warunki pracy: umowa o pracę, cały etat, od poniedziałku do piątku

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź uprawnienia (np. certyfikaty),
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.
 9. aktualna książeczka sanitarno- epidemiologiczna

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.11.2016r. w sekretariacie w Zespołu Żłobków Miejskich, ul. Podhalańska 1-3, 70-452 Szczecin

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 91 434 16 16

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów i wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Szanowni Rodzice,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców dzieci uczęszczających do żłobków miejskich w Szczecinie – informuję, że Zespół Żłobków Miejskich podpisał umowę z Fundacją „Oto Ja” działającą przy Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej przy ul. Reymonta 33 w Szczecinie.

Umowa dotyczy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Program współpracy ma na celu jak najszybszą pomoc dziecku z podejrzeniem zaburzeń. To bardzo ważne zarówno dla dzieci, ich rodziców ale również opiekunów w żłobkach, którzy mają możliwość obserwowania zachowań swoich podopiecznych i reagowania na sygnały świadczące o nieprawidłowościach w ich zachowaniu i rozwoju.

W ramach umowy dzieci uczęszczające do żłobków w Szczecinie zostaną objęte opieką specjalistów, np. terapeuty, logopedy, psychologa.

Każdy Rodzic będzie mógł również indywidualnie skorzystać z bezpłatnej porady psychologiczno- pedagogicznej i zdiagnozować swoje dziecko, jeśli podejrzewa, że w jakiekolwiek sposób odbiega ono od normy rozwojowej lub jego zachowanie budzi niepokój.

Dane fundacji:

Fundacja OtoJa

ul. Władysława Reymonta 33 Szczecin

tel. 884- 84- 84- 99

e-mail: biuro@fundacjaotoja.pl

strona www: www.fundacjaotoja.pl

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

w Szczecinie

Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka nr 1

Informacja o wynikach konkursu na wolne stanowisko pracy

– Dyrektor Żłobka nr 1-–

 w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

Informuję, że do konkursu wpłynęło 10 aplikacji, z których 3 nie spełniały wymogów formalnych.

7 kandydatów zakwalifikowało się do drugiego etapu rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjnej.

Przystąpiły do niej:

1. Magdalena Kubowicz Szczecin

2. Karolina Czaja – Śmietana Police

3. Mirosława Witak Szczecin

4. Agnieszka Domaradzka Szczecin

5. Małgorzata Gralak Szczecin

6. Renata Jędrzejewska Szczecin

7. Katarzyna Bączkowska Szczecin

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: dyrektor Żłobka nr 1 została wybrana Pani Katarzyna Bączkowska.

Uzasadnienie:

Pani Katarzyna Bączkowska uzyskała największą liczbę punktów (25 – maksymalną od każdego członka komisji). Kandydatka została oceniona pod względem kwalifikacji, doświadczenia i profilu osobowego, tj. sposobu wypowiedzi, zachowania i autoprezentacji.

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

W Szczecinie

Warsztaty „Dziecko to nie mały dorosły”

4 października 2016 r. dyrektorzy, intendentki i pielęgniarki Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie uczestniczyły w warsztatach żywieniowych „Dziecko to nie mały dorosły” organizowanych przez firmę Nutricia. Gościem spotkania była ekspert z Centrum Zdrowia Dziecka – Małgorzata Matuszczyk. Podczas warsztatów zostały omówione szczególne wymagania żywieniowe dzieci 1-3 r.ż, a także metody praktycznego zastosowania norm żywienia dzieci do 3. roku życia w żłobkach.

img_8473img_8478img_8484img_8486img_8492img_8499img_8510

Wyniki naboru na stanowisko: opiekun

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

– opiekun –

 w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko opiekun została wybrana Pani Anna Martyniak.

Uzasadnienie:

Pani Anna spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie na stanowisko pracy: opiekun. Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe  i umiejętności. Jest osobą komunikatywną i empatyczną. Kandydatura p. Martyniak daje rękojmę prawidłowego wykonywania powierzonych jej obowiązków w opiece nad dziećmi.

 

 

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

W Szczecinie

Wyniki naboru na stanowisko pielęgniarka/położna

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

– pielęgniarka/położna-

 w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pielęgniarka/położna  została wybrana Pani Iwona Musiał.

Uzasadnienie:

Pani Iwona spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu Dyrektora Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie na stanowisko pracy: pielęgniarka/położna. Posiada doświadczenie, empatię, wiedzę i odpowiednie predyspozycje osobowe, co daje gwarancję należytego wykonywania powierzonych jej zadań wynikających z zakresu obowiązków.

 

Agnieszka Rojek

Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich

W Szczecinie